منوی اصلی
لینک های برتر
خانه تاریخی بروجردی
مسجد و مدرسه آقابزرگ
نورگیر خانه تاریخی بروجردی
اتاق پنج دری خانه تاریخی طباطبایی

مشبک کاری

صنایع دستی » معرفی رشته ها

تعداد بازدید : 1439

تاریخ ثبت : شنبه 2 اسفند 1393

ad

نوعي ازكارهاي تزئيني است كه برروي سطوح فلزاتي چون،طلا،نقره،مس و.... اجرامي گردد.اين واژه به معني سوراخ دار كردن يعني مشبك ياشبكه سازي است كه ازمصدرشبك عربي گرفته شده است ومعني آن درتوري سازي است.قدمت اين شيوه هنري مانندديگرروشهائي كه درصنايع فلزي به كارگرفته مي شود به اولين تجربه هاي بشردررابطه بافلزاتي چون آهن ومس برمي گردد.از زماني كه انسانهاي اوليه به شكل پذيربودن وقابليت هاي اين قسم فلزات پي بردند،توانستندبا كمك گرفتن از ذوق وسليقه وابتكارخويش آثارماندگارخلق نمايد.امروزه مشبك كاري يامعرق فلز دراصفهان وتهران رواج بيشتري دارد بدين گونه كه استادكارپس از انتخاب صفحات فلزي مناسب بانوع اثرهنري كه مي خواهدبسازدآن رابه قطعات مشخص تقسيم بندي مي كندسپس طرح راازطريق گرته برداري وچرمه برسطح فلزمنتقل مي نمايدبراي جلوگيري ازپاك شدن طرح حين برش،خطوط اصلي باقلم فولادي نيم بر برسطح فلز حك مي شوداين عمل علاوه برحفظ طرح به آسان حركت كردن اره موئي روي خطوط طراحي شده كمك مي كند.درمرحله بعد بسته به ضخامت ورق به كارگرفته شده وظرافت طرح ازاره موئي وكمان متناسب با محل برش استفاده مي گردد.ورقهائي كه براي مشبك كاري به كار مي روندمي توانندضخامت هاي متفاوتي داشته باشندچون ورق 8وكمتر،ورق1،ورق2 و...قسمتهائي ازطرح كه بايد بريده شودابتدا توسط منه سوراخ مي گردد تابتوان اره را از آن عبورداد.پس ازاتمام برش كاري قطعات آماده شده،سوهان كاري وشستشو شده وبراساس طرح اوليه دركنار يكديگر قرار مي گيرد.توليدات گوناگوني بااين شيوه ساخته وتزئين مي گردد ولي از آنجائي كه بايدفضاي مناسب جهت اره كاري وجود داشته باشد مشبك كاري بيشتر روي سطوح تخت انجام شده ودر مراحل بعد براي ساخت شيئ مورد نظر به يكديگر پرچ مي شوند.انواع صندوق هاي فلزي،تابلو،عودسوز،قطعات نصب شده روي درب هاي ورودي وتيغه هاي فلزي كه روي علم عزاداري متصل مي گردد بااين شيوه پرداخته مي گردد.

 


نویسنده : روابط عمومی

منبع : اداره میراث فرهنگی کاشان

 

 

 

   

گفتگو با ریاست اداره
خدمات اینترنتی
نظرسنجی