منوی اصلی
لینک های برتر
خانه تاریخی بروجردی
مسجد و مدرسه آقابزرگ
نورگیر خانه تاریخی بروجردی
اتاق پنج دری خانه تاریخی طباطبایی

نگارگری

صنایع دستی » معرفی رشته ها

تعداد بازدید : 1378

تاریخ ثبت : شنبه 2 اسفند 1393

ad

نگارگري يانقاشي سنتي ايراني فرآيندي است كه طي آن رنگ برروي سطح بوم ياكاغذ به وسيله قلموايجادنقش ميكند.درحقيقت نگارگري مفهوم عام داردوروش ها وسبك هاي گوناگون نقاشي ايراني شامل مي شودچه آنهاكه دركتاب ونسخه هاي خطي صورت گرفته وچه آنها كه بردروديواربناهاوبوم هاي ديگرانجام شده است.درنحوه اجرامي توان گفت استادكارپس ازآماده سازي سطح كاركه بسياربااهميت نيزمي باشدطرح رابه وسيله قلم موهائي بااندازه هاي مختلف بربوم نقش اندازي،قلم گيري وسپس بارنگهاي محلول درآب رنگ آميزي مي كند.بهترين قلموهاازموي گربه،سنجاب وسمورمي باشدكه ضمن مجعدنشدن بسيارانعطاف پذيرمي باشند.پس ازرنگ آميزي نقاشي قلم گيري وپرداز مي شود وجزئيات كاردرآن تكميل مي گردد.هنرمندنگارگردربهترين حالت كارخويش آنچه راكه درپرده خيال ديده است به تصويرمي كشد.وي فضائي راخلق مي كندكه ضمن به كارگيري عناصرجسمي،روابط مادي درآن به گونه اي ديگربيان شده است.عالمي كه اين نقاشان تصويرمي كنند عالمي است متفكران وفلاسفه آن رااقليم هشتم ياعالم مثال ناميده اند.هدف اين هنرنمايان ساختن فضائي است كه بافضاي عادي وجسماني متفاوت است.حضورچنين قلمروئي درنقاشي ايراني به زبان رمز،تمثيل وتخيل وروشهاي خاص آن ممكن مي گردد.نگارگري درايران نتنها سابقه كهن دارد بلكه درهمه هنرهاي ايراني به گونه اي عميق نفوذنموده است وبه عنوان رشته اي پايه درخورتوجه مي باشد.اولين آثاري كه بتوان نام نقاشي برآنهنهاد،درغاردوشه لرستان باحدودهشت تاده هزارسال قدمت است.باوروداسلام به ايران نگارگري بيش ازهرچيزدرمصورسازي كتب جلوه نمود.اولين باردرتاريخ ايران مصورسازي كتب به شكل كارگاهي ودرمجموعه ربه رشيدي انجام گرفت كه اين امرحاكي ازپيشرفت نگارگري ايران مي باشد.دردوره هاي مختلف هنرمندايراني باذوق وسليقه خويش تركيب بندي ها وتغييرات گوناگوني رادرنگارگري دنبال نمودندكه موجب خلق مكاتب هنري بسياري دراين زمينه گرديدمانندمكتب بغداد،مكتب بخاراومكتب تبريز ومكتب شيرازو....هركدام ازاين مكاتب ويژگي هاي منحصربه فردخودرادارندولي به طوركلي مهمترين ويژگي ايراني تجلي برتري جهاني تمثيلي وتخيلي برجهان عيني محسوس مي باشد.ازميان شاخصه هاي اين نقاشي مي توان اين مواردرا برشمرد:حذف پرسپكتيو،گسترش فضاازپائين به بالا،قرارگرفتن درتصويربه لحاظ مرتبه معنوي ومادي،عدم وجودنوردرصحنه،استفاده ازرنگهاي درخشان وتخت ومتنوع،عدم حجم سازي وسايه روشن انداختن،اهميت يكسان انسان وطبيعت.درادامه اين روندمكاتب نو وشيوه هاي متفاوتي دارد نقاشي ايراني مي گرددولي نقاشي سنتي باپشتوانه اي غني همچنان جايگاه خويش راحفظ نموده است.


نویسنده : روابط عمومی

منبع : اداره میراث فرهنگی کاشان

 

 

 

   

گفتگو با ریاست اداره
خدمات اینترنتی
نظرسنجی