منوی اصلی
لینک های برتر
خانه تاریخی بروجردی
مسجد و مدرسه آقابزرگ
نورگیر خانه تاریخی بروجردی
اتاق پنج دری خانه تاریخی طباطبایی

گره چینی

صنایع دستی » معرفی رشته ها

تعداد بازدید : 1456

تاریخ ثبت : پنج شنبه 30 بهمن 1393

ad

عبارت است ازتركيبي چون برمبناي طرحهاي اصيل هندسه نقوش كه ازاتصال قطعات برش خورده چوبهاي هم اندازه بايكديگرايجادمي شود.تكراريك واگيره به صورت قرينه ياآينه اي موجب مي شودكه گره چيني دريك نماي بزرگتر كاري بسياردقيق،هماهنگ،موزون وجذاب به نظربرسد،نظم وقاعده اي كه تنهاباتكه هاي چوب براساس طرح شبكه اي مشخص ايجادگرديده است.برخي پژوهشگران احتمال داده انداستفاده ازاين هنرازدوران خلفاي عباسي آغازشده ودرقرن6تا8هجري قمري درمصروسوريه متداول شده وازهمان زمان به ايران رسيده است.براساس شواهدوآثارموجودپيشينه هنرگره چيني درمعماري ايران به دوره سلجوقي وصفوي بازمي گرددومنشا آن نيزشهر اصفهان بوده است.اين سبك كارمعمولا درساخت درهاي اماكن متبركه،مقابر،منابروازمشبك درپنجره هاي منازل و كاخ ها ونرده ها استفاده مي شده است.پايه ومبناگره چيني هندسه نقوش است كه نه تنها في البداهه بوجودنيامده بلكه داراي پشتوانه عميق علمي است وبراساس قواعدواصول رياضي شكل گرفته است.نظم وقاعده اي كه دريك نمونه گره چيني مشاهده مي شود وام داريك تركيب بندي خطي بسياردقيق وزيباست كه درقالب اتصال چوب هاي صاف وبرش خورده به نمايش گذاشته مي شود.درگره چيني اتصالات به سه شيوه انجام مي گيرد:1-اتصال كام وزبانه2-اتصال كند 3-اتصال نيم-نيم اين نام ها دراصطلاح سنتي به شيوه هاي اتصال تكه چوب ها ي برش خورده اشاره دارد.براي ايجادنقش گره،چوب ها به ضخامت بندرسم شده بريده ودرعين حال چوبهاي واگيره (قطعاتي كه دركارتكرارمي شوند) ازقالبهاي آماده شده تهيه مي شود.سپس بوسيله اره پشت بنددار،زاويه هاي اتصالات روي چوب رابرش مي زنندوبارنده اي به نام ابزار،روي آلت هاراابزارمي زنند سپس دوسرهريك ازآلت ها فاق وزبانه ياهرنوع اتصال ديگر كه مدنظرباشدمي شود.درگره چيني به طورمعمول ازانواع چوبهاي درختان جنگل ميتوان استفاده كرداماچوب چناربه خاطرالوارهاي بلندوبافت چوب آن كه صاف ويكنواخت است كاربردبيشتري دارد.قطعات آماده شده بايدازچوب كاملا خشك ساخته شود تاپس ازدرگيرشدن چوبها دريكديگرهيچ گونه تغييري درابعادچوب ايجادنشود چراكه هرگونه تغيير يابه اصطلاح تاب برداشتن چوب باعث به هم ريختن نظم كل كاروتغييردرفشارتكه هابه هم ديگرشده است وممكن است كام وزبانه ازهم خارج گردد.چسب متداول درگره چيني كه درمحلهاي موردنيازبه كار مي رود چسب سريشم است كه دراثرسردشدن سخت ومحكم شده،به چوب رطوبت نمي دهدوبه جاي آن روي كارباقي نمي ماند.گره چيني درتركيب باشيشه هاي رنگي وياديگرهنرهاي صنايع چوبي چون منبت وخاتم نيزبه كارمي رود.هرچقدرعمل گره چيني براساس طرحهاي ظريف تروپيچيده ترشكل گرفته باشدارزش هنري بالاتري خواهد داشت.


نویسنده : روابط عمومی

منبع : اداره میراث فرهنگی کاشان

پاسخ به این نظر

هاشمی

1395/12/09

با سلام لطفا دوره آموزشی گره چینی رو بزارین من خیلی مشتاقم دوره مقدماتی اونرو قبلا در اصفهان گذروندم

 

 

 

   

گفتگو با ریاست اداره
خدمات اینترنتی
نظرسنجی