منوی اصلی
لینک های برتر
خانه تاریخی بروجردی
مسجد و مدرسه آقابزرگ
نورگیر خانه تاریخی بروجردی
اتاق پنج دری خانه تاریخی طباطبایی

معرق کاری

صنایع دستی » معرفی رشته ها

تعداد بازدید : 1240

تاریخ ثبت : پنج شنبه 30 بهمن 1393

ad

هنرجايگزين قسمت هاي مختلف يك طرح با چوب هاي رنگي وتلفيق آنها با يكديگربراي آراستن سطح يك تابلو ويا ديگرزيرساخت هاي چوبي مي باشد.هرچندسرآغاز پيدايش هنر معرق چوب نامشخص است اما به نظرمي رسد كه كشور هندوستان زادگاه اصلي اين هنر باشداصل هنر معرق چوب درايران برگرفته از اواخر دوره ايلخانيان وبعداز دوره تيموريان پديدآمده است.معرق درلغت به معني شاخه شاخه مي باشد واشاره به قطعه قطعه بودن ماهيت كلي كاردارد.درمعرق كاري متناسب با ظرافت وپيچيدگي طرح ازچوبهاي مختلف باتنوع رنگي بالا وهمچنين صدف،استخوان وفلز استفاده مي شود. در واقع اين مهارت استادكار است كه از رنگ وبافت چوب درايجاد هرچه بهتر جلوه كارخويش نهايت استفاده نمايد.براي اجرا،طرح رابه صورت يك تكه روي تخت سه لائي چسبانده وبراساس خطوط هرتكه راشماره گذاري مي كنندسپس بوسيله اره موئي درنهايت دقت خطوط طرح را برش داده وازهرقطعه به عنوان يك الگو براي برش چوب موردنظراستفاده مي كنند.تخت سه لائي ازطريق ميخ هائي كوچك به چوب اصلي متصل مي شود به گونه اي كه بعداز دوربري چوب بتوان تخته الگووچوب رابه راحتي ازهم جدانمود.پس ازتكميل طرح ميتوان زمينه رانيزبامتن چوبي وياازپلي استررنگي پرنمود كه دراصفهان بيشترزمينه رانيزمانندطرح باچوبهاي رنگي جايگزين مي كنند.درادامه روي كارساب زده تاپرداخت شودوسطحي هموارويك دست بدست آيد.براي پركردن فواصل مابين درزهاازچسب چوب وسپس بتونه هم رنگ كاراستفاده مي كنندهرچقدربرش قسمت هاي مختلف طرح تميزترباشدقطعات كاربهتروبادرزكمتري دركنارهم جاي مي گيرند.اين مساله به همراه مواردي چون رنگبندي كار،پيدانبودن اثرچسب وجاي ميخ،محكم بودن زيرساخت درارزش گذاري يك كارمعرق بسيارمهم مي باشد.شيئ معرق كاري شده درمراحل تكميلي بالايه اي ازپلي استرشفاف پوشانده مي شود.معرق انواع مختلف داردچون معرق-منبت،معرق-خاتم،اين دوشيوه اجرائي تركيبي است ازقطعات معرق كه روي آن منبت كاري وياخاتم كاري نيزانجام شده است.


نویسنده : روابط عمومی

منبع : اداره میراث فرهنگی کاشان

 

 

 

   

گفتگو با ریاست اداره
خدمات اینترنتی
نظرسنجی