منوی اصلی
لینک های برتر
خانه تاریخی بروجردی
مسجد و مدرسه آقابزرگ
نورگیر خانه تاریخی بروجردی
اتاق پنج دری خانه تاریخی طباطبایی

رودوزیهای سنتی

صنایع دستی » معرفی رشته ها

تعداد بازدید : 1406

تاریخ ثبت : پنج شنبه 30 بهمن 1393

ad

رودوزي سنتي هنرآراستن ورويه آرايه اي پارچه بوسيله انواع دوخت تزئيني رودوزي سنتي گفته مي شود معمولا در رابطه باپارچه هائي بازمينه ساده مورداستفاده قرارمي گيردوشامل انواع كوك وگره مي باشد.بكارگيري انواع رودوزيهاوابداع شيوه هاي جديدوتركيبي دردوره هاي مختلف ازهزاران سال پيش تاكنون وجود داشته است.درايران نيز ذوق وسليقه هنرمند ايران فراترازآن بوده كه تنها به بافت پارچه هاي رنگين ومتنوع اكتفانمايد،بلكه توانسته ازطريق دوخت انواع مهره هاونخ هاي تزئيني زمينه پارچه هاي ساده اي چون كرباس،متقال و....رابه نحوه شايسته رنگارنگ ودرخشان سازد.استفاده ازدوخت هاي تزئيني دردوره اسلامي رواج بيشتري ميگيردبه خصوص از قرن 3هجري كه هنرمندان ايراني آذين وتزئين پرده خانه خدا بانخ هاي گلابتون رابه عهده گرفتند.اين دوخت هابيشترروي سجاده،بقچه،جلدقرآن،روميزي،دستمال و... ايجادمي گرددوطرح هاي آن شامل نقش محرابي،بته جقه،اسليمي وختائي،نقش بازوبندي،پيچك ترنج وانواع گلها مي باشد دراصفهان رامعرفي مي نمائيم:

مليله دوزي:مليله در واقع همان نقده است كه به صورت فنرپيچيده شده ودردونوع اصل وبدل روي پارچه ترمه دوخته مي شود.درترمه به منظور انجام بهتررودوزي سطح پشت ترمه بالايه اي پارچه اي ازجنس كتان يامتقال توسط چسب سريش پوشانده مي شود.طرح از طريق باسمه منتقل مي شود.درنهايت ترمه مليله دوزي شده باپارچه اي گلدار يا رنگي متناسب بارنگ ترمه آستر مي شود.

سكمه دوزي:اين دوخت بيشترروي پارچه هائي انجام مي شود كه فشردگي تاروپود دريكديگر زيادنباشدوبتوان باراحتي بانوك سوزن تاروپودرا ازيكديگرجدا نمود مانندانواع پارچه هاي كتاني،متقال و...پس ازانتقال طرح به پارچه قسمتهائي ازطرح مشخص وتارازميان پارچه بيرون كشيده مي شود.اين عمل ازطريق شمارش تاروپوددرنقاطي معين ودوخت آن تكرارمي گردد.سپس محل بريدن نخ ها بارديف هائي ازنخ،بخيه دوزي شده وكليت طرح به صورت مشبك ديده مي شود.

قلاب دوزي:قلاب دوزي دوختي است زنجيره اي كه باقلاب صورت مي گيرد.اين دوخت روي پارچه هائي انجام مي شودكه تاروپودآن دراثرفروكردن قلاب ازيكديگربازنشود واثرقلاب روي پارچه باقي نماند.درقلاب دوزي قلاب ازيك طرف پارچه وارد مي شود ونخ راكه درسمت ديگرپارچه است بيرون مي كشد.


نویسنده : روابط عمومی

منبع : اداره میراث فرهنگی کاشان

 

 

 

   

گفتگو با ریاست اداره
خدمات اینترنتی
نظرسنجی