منوی اصلی
لینک های برتر
خانه تاریخی بروجردی
مسجد و مدرسه آقابزرگ
نورگیر خانه تاریخی بروجردی
اتاق پنج دری خانه تاریخی طباطبایی

چارت سازمانی معاونت سرمايه‌گذاري و تأمين منابع

سرمایه گذاری » شرح وظائف معاونت سرمایه گذاری

تعداد بازدید : 511

تاریخ ثبت : چهار شنبه 6 آذر 1398

ad

چارت سازمانی معاونت سرمايه‌گذاري و تأمين منابع
•    معاون
•    رئيس دفتر
•    مشاور در امور تسهيلات و تأمين منابع
•    مشاور در امور مناطق نمونه و زيرساخت‌هاي گردشگري
•    مشاور در امور مجامع و تشكل‌هاي مردم نهاد
•    كارشناس سرمايه‌گذاري
•    متصدي امور دفتري و بايگاني
دفتر تسهيلات و تأمين منابع
•    مدير كل
•    معاون
•    مسئول دفتر
•    متصدي امور دفتري و بايگاني
•    كارشناس تسهيلات
•    كارشناس بررسي و تأمين منابع
گروه مطالعات امكان سنجي
•    رئيس
•    كارشناس بررسي امور اشتغال
•    كارشناس بررسي امور اشتغال
•    كارشناس كارآفريني
•    كارشناس كارآفريني
گروه تسهيلات بانكي
•    رئيس
•    كارشناس تسهيلات بانكي
•    كارشناس تسهيلات بانكي
•    كارشناس تسهيلات بانكي
•    كارشناس تسهيلات بانكي
•    كارشناس تسهيلات بانكي
•    كارشناس تسهيلات بانكي
گروه جذب و تأمين منابع
•    رئيس
•    كارشناس جذب منابع
•    كارشناس جذب منابع
•    كارشناس جذب منابع
گروه فني و نظارت بر پروژه‌ها
•    رئيس
•    كارشناس نظارت بر پروژه‌ها
•    كارشناس نظارت بر پروژه‌ها
•    كارشناس نظارت بر پروژه‌ها
•    كارشناس ناظر فني
•    كارشناس ناظر فني
•    كارشناس ناظر فني
دفتر مناطق نمونه و زيرساخت‌هاي گردشگري
•    مدير كل
•    معاون
•    معاون
•    مسئول دفتر
گروه مناطق نمونه گردشگري
•    رئيس
•    كارشناس مناطق نمونه
•    كارشناس مناطق نمونه
•    كارشناس مناطق نمونه
گروه مطالعات امكان سنجي
•    رئيس
•    كارشناس امكان سنجي
•    كارشناس امكان سنجي
•    كارشناس امكان سنجي
گروه برنامه‌ريزي طرح‌ها و پروژه‌ها
•    رئيس
•    كارشناس برنامه‌ريزي طرح‌ها و پروژه‌ها
•    كارشناس برنامه‌ريزي طرح‌ها و پروژه‌ها
•    كارشناس بررسي طرح‌ها و پروژه‌ها
•    كارشناس بررسي طرح‌ها و پروژه‌ها
•    كارشناس بررسي طرح‌ها و پروژه‌ها
•    كارشناس بررسي طرح‌ها و پروژه‌ها
دفتر امور مجامع و تشكل‌هاي مردم نهاد
•    مدير كل
•    معاون
•    مسئول دفتر
اداره امور مجامع
•    رئيس
•    كارشناس مجامع
•    كارشناس مجامع
•    كارشناس مجامع
اداره ارتباط با سازمان‌هاي مردم نهاد (سمن)
•    رئيس
•    كارشناس ارتباط با سازمان‌هاي مردم‌نهاد (سمن)
•    كارشناس ارتباط با سازمان‌هاي مردم‌نهاد (سمن)
•    كارشناس ارتباط با سازمان‌هاي عمومي غير دولتي

 

 

 

 

   

گفتگو با ریاست اداره
خدمات اینترنتی
نظرسنجی