منوی اصلی
لینک های برتر
خانه تاریخی بروجردی
مسجد و مدرسه آقابزرگ
نورگیر خانه تاریخی بروجردی
اتاق پنج دری خانه تاریخی طباطبایی

تغييرات ساختار تشکيلاتي معاونت از تأسيس تاکنون

سرمایه گذاری » شرح وظائف معاونت سرمایه گذاری

تعداد بازدید : 513

تاریخ ثبت : چهار شنبه 6 آذر 1398

ad

تغييرات ساختار تشکيلاتي معاونت از تأسيس تاکنون

    دفتر مناطق نمونه گردشگري و دفتر طرح هاي توسعه و تسهيلات (1386)
    دفتر مناطق نمونه گردشگري، دفتر طرح هاي توسعه و تسهيلات و دفتر جذب منابع و کارآفريني (1387)
    ادغام گروه جذب منابع در دفتر تسهيلات و گروه کارآفريني با دفتر مناطق نمونه گردشگري (1389)
    دفتر مناطق نمونه گردشگري، دفتر طرح هاي توسعه و تسهيلات و دفتر برنامه و بودجه (1390)
    دفتر مناطق نمونه گردشگري، دفتر طرح هاي توسعه و تسهيلات، دفتر برنامه و بودجه و دفتر فني و نظارت بر پروژه ها (1391)
    دفتر مناطق نمونه گردشگري، دفتر طرح هاي توسعه و تسهيلات و دفتر امور مجامع و تشکل هاي مردم نهاد (1391)

 

 

 

   

گفتگو با ریاست اداره
خدمات اینترنتی
نظرسنجی